Quyết định 1253/QĐ-SGDĐT Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ