Công văn số 2926/SGDĐT-GDTrH về việc tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương