Công văn số 2544/SGDĐT-VP không tổ chức xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020