Công văn số 2504/SGDĐT-VP triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy