Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021, công khai dự toán bổ sung